Testovanie 9-2015

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Ukrajinský jazyk a literatúra
 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • Matematika
 • Všetky kraje
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Všetky okresy
 • Všetky typy zriaďovateľov
 • Štátne školy
 • Súkromné školy
 • Cirkevné školy
 • Zahraničný subjekt
 • Všetci zriaďovatelia
 • Všetky vyučovacie jazyky
 • Slovenský jazyk
 • Maďarský jazyk
 • Slovenský a maďarský jazyk
 • Ukrajinský jazyk
 • Iný

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť vlastný prehľad výsledkov škôl v Testovaní 9 (testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl) formou tabuľky. Tabuľka bude obsahovať všetky školy z výberu podľa ponúkaných filtrov – zriaďovateľ školy, vyučovací jazyk školy a testovaný predmet. V prípade, že vyberiete iba jeden kraj, ponúkne iba školy z daného kraja, v rámci ktorých je možné filtrovať podľa tých istých filtrov a tiež podľa okresu.

V tabuľke nie je možné zobraziť výsledky z viacerých predmetov súčasne. Po kliknutí na ktorúkoľvek školu sa zobrazia základné údaje o škole a tiež výsledky danej školy zo všetkých  testovaných predmetov  Testovania 9.

Vysvetlivky k prezentovaným tabuľkám

Výsledky základných škôl

 

Testovanie 9 v školskom roku 2014/2015

riadny termínSumár výsledkov v T9-2015

Testovaný predmet Test z MAT Test zo SJL Test z MJL Test zo SJSL Test z UJL
Národný priemer (v %) 52,7 62,6 63,8 68,0 53,8
Štandardná odchýlka (%) 26,6 18,4 17,8 22,5 10,8
Celkový počet testovaných žiakov v SR 40 880 38 227 2 685 2 685 17

Vysvetlivky skratiek

Skratka Vysvetlivka
N počet všetkých žiakov školy, ktorí písali uvedený test
PZŠ priemerná známka žiakov školy z vyučovacieho predmetu
RNP rozdiel medzi priemernou úspešnosťou školy a národným priemerom (v %)
percentil školy
Skratka Vysvetlivka
N/ZZ počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí písali uvedený test
PÚŠ priemerná úspešnosť školy (v %)
Sig. vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy od národného priemeru
- neuvedený údaj


Vysvetlivky pojmov

Priemerná známka školy – aritmetický priemer známok testovaných žiakov z vyučovacieho predmetu (Matematika/Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra/Ukrajinský jazyk a literatúra/Slovenský jazyk a slovenská literatúra) na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ (žiaci testovaní elektronickou formou známku nemali uvedenú).
Priemerná úspešnosť školy – aritmetický priemer úspešností všetkých testovaných žiakov školy.
Rozdiel od národného priemeru – počítame tak, že od hodnoty priemernej úspešnosti školy odčítame hodnotu národného priemeru. Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer.
Vecná signifikancia je štatistický ukazovateľ – koeficient, ktorý vyjadruje mieru významnosti rozdielu oproti národnému priemeru.

Hodnoty Sig. <0,00 – 0,10> <0,11 – 0,20> <0,21 – 0,30> <0,31 – 0,50> <0,51 – 1,00>
Miera signifikancie (významnosti) žiadna veľmi mierna mierna stredná silná, veľmi silná až úplná
Percentil školy – vyjadruje umiestnenie školy medzi všetkými školami, na ktorých sa administroval vybraný test. Percentil školy vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo výsledok horší ako porovnávaná škola. Napríklad, 90. percentil školy interpretujeme tak, že 90 % zo zúčastnených škôl dosiahlo horší výsledok v danom teste ako uvedená škola.
Poznámka: Školy s nízkym počtom žiakov (od 1 do 15) nemajú uvedené hodnoty parametrov Rozdiel od národného priemeru (RNP) a Vecná signifikancia (Sig.). Prípadné porovnávanie výkonov škôl je potrebné interpretovať veľmi opatrne, keďže uvedené parametre sú citlivé na veľkosť školy, rozptyl a ďalšie štatistické charakteristiky. Vzťah dosiahnutej úspešnosti v externom testovaní a školskej klasifikácie vo vzťahu ku žiakovi a škole bude predmetom ďalších analýz.
Súbory na stiahnutie
Matematika

Maďarský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Slovenský jazyk a literatúra

Ukrajinský jazyk a literatúra