MATURITA 2015

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Ukrajinský jazyk a literatúra
 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • Matematika
 • Anglický jazyk úroveň B1
 • Anglický jazyk úroveň B2
 • Anglický jazyk úroveň C1
 • Nemecký jazyk úroveň B1
 • Nemecký jazyk úroveň B2
 • Nemecký jazyk úroveň C1
 • Ruský jazyk úroveň B1
 • Ruský jazyk úroveň B2
 • Ruský jazyk úroveň C1
 • Španielsky jazyk úroveň B1
 • Španielsky jazyk úroveň B2
 • Francúzsky jazyk úroveň B1
 • Francúzsky jazyk úroveň B2
 • Taliansky jazyk úroveň B1
 • Taliansky jazyk úroveň B2
 • Všetky kraje
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj
 • Všetky okresy
 • Všetky typy zriaďovateľov
 • Štátne školy
 • Súkromné školy
 • Cirkevné školy
 • Zahraničný subjekt
 • Všetci zriaďovatelia
 • Všetky druhy škôl
 • Gymnáziá
 • SOŠ
 • Konzervatóriá
 • Stredné športové školy
 • Školy umeleckého priemyslu
 • Všetky vyučovacie jazyky
 • Slovenský jazyk
 • Maďarský jazyk
 • Slovenský a maďarský jazyk
 • Ukrajinský jazyk
 • Iný

Táto aplikácia umožňuje vytvoriť vlastný prehľad výsledkov škôl v externej časti maturitnej skúšky formou tabuľky. Tabuľka bude obsahovať všetky školy z výberu podľa ponúkaných filtrov – zriaďovateľ školy, druh školy, vyučovací jazyk školy a testovaný predmet. V prípade, že vyberiete iba jeden kraj, ponúkne iba školy z daného kraja, v rámci ktorých je možné filtrovať podľa tých istých filtrov a tiež podľa okresu.

V tabuľke nie je možné zobraziť výsledky z viacerých predmetov súčasne. Po kliknutí na ktorúkoľvek školu sa zobrazia základné údaje o škole a tiež výsledky danej školy zo všetkých testovaných predmetov v externej časti maturitnej skúšky.

Vysvetlivky k prezentovaným tabuľkám

Výsledky stredných škôl

 

v externej časti maturitnej skúšky

v školskom roku 2014/2015

riadny termínSumár výsledkov v EČ MS 2015

Testovaný predmet SJL MJL SJSL UJL MAT AJB1 AJB2 NJB1 NJB2 RJB1 RJB2 FJB1 FJB2 ŠJB1 ŠJB2 TJB1 TJB2
Národný priemer (v %) 52,3 52,9 45,6 85,7 45,7 51,4 68,2 39,6 53,8 46,4 47,2 47,6 58,5 - 69,4 48,3 50,4
Štandardná odchýlka (%) 17,3 14,8 13,8 4,2 20,8 19,5 18,3 17,0 20,8 15,5 15,1 15,2 18,2 - 18,3 21,2 17,6
Počet žiakov 43 709 2 007 2 010 11 6 658 21 792 14 908 5 148 1 355 735 197 14 44 - 18 2 6

Vysvetlivky skratiek

V tabuľkách uvádzame výsledky škôl v EČ MS 2015 z jednotlivých predmetov. V riadku každej školy okrem základných informácií o škole sú uvedené tieto údaje:

NM - počet testovaných žiakov z danej školy,
N - počet žiakov testovaných z daného predmetu,
N/ZZ - počet žiakov so zdravotným znevýhodnením testovaných z daného predmetu,
PZŠ - priemerná známka školy v danom predmete (žiaci testovaní elektronickou formou známku nemali uvedenú),
PÚŠ - priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (hodnoty sú uvedené v %),
RNP - rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete,
Sig. - vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
- percentil školy v danom predmete,
G/8 N - počet žiakov gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdia testovaných z daného predmetu,
G/8 PÚ - priemerná úspešnosť žiakov s 8-ročnou dĺžkou štúdia z daného predmetu (v %),
G/4 N - počet žiakov gymnázia so 4-ročnou dĺžkou štúdia testovaných z daného predmetu,
G/4 PÚ - priemerná úspešnosť žiakov so 4-ročnou dĺžkou štúdia z daného predmetu (v %),
interní N - počet žiakov denného štúdia testovaných z daného predmetu,
interní PÚ - priemerná úspešnosť žiakov denného štúdia testovaných z daného predmetu (v %),
externí N - počet žiakov externého štúdia testovaných z daného predmetu,
externí PÚ - priemerná úspešnosť žiakov externého štúdia testovaných z daného predmetu (v %).

Vysvetlivky pojmov

Počet žiakov - počet všetkých žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením - počet všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením danej školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
Priemerná známka školy - aritmetický priemer známok z daného predmetu, ktoré žiaci uviedli na odpoveďových hárkoch v danom testovaní. Žiaci uvádzali známku z testovaného premetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku (žiaci testovaní elektronickou formou známku nemali uvedenú).
Priemerná úspešnosť školy (v %) - priemer úspešností všetkých testovaných žiakov danej školy v danom predmete.
Rozdiel oproti národnému priemeru - vypočítame odčítaním hodnoty národného priemeru od priemernej úspešnosti školy v danom teste. Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer.
Vecná signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru - informuje o významnosti rozdielu oproti národnému priemeru podľa nasledujúcej tabuľky:

Vecná signifikancia rozdielu Miera signifikancie
< 0,21; 0,30 > mierna
< 0,31; 0,50 > stredná
< 0,51; 1,00 > silná, veľmi silná až úplná

Ak je táto absolútna hodnota vecnej signifikancie rovná 0,20 a menšia, rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru považujeme za veľmi mierny alebo zanedbateľný.

Percentil školy - vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých sa uskutočnilo testovanie v danom predmete. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. Napríklad, ak sa škola umiestnila na 90. percentile, jej výsledok interpretujeme tak, že 90 % škôl získalo horší výsledok v danom teste.
Dĺžka štúdia – uvádza sa pri každej škole. Vyjadruje, koľkoročné štúdium je možné absolvovať na danej škole. Dĺžku štúdia uvádzali školy pri každom žiakovi prihlásenom na EČ MS.

Poznámka: Parametre - rozdiel oproti národnému priemeru, vecná signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru a percentil školy sú uvádzané iba v testovaniach, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1 000 žiakov a iba u tých škôl, z ktorých sa zúčastnilo testovania viac ako 20 žiakov. V opačnom prípade namiesto týchto hodnôt premenných uvádzame pomlčku.

Prípadné porovnávanie výkonov škôl je potrebné interpretovať veľmi opatrne, keďže uvedené parametre sú citlivé na veľkosť školy, rozptyl a ďalšie štatistické charakteristiky. Vzťah dosiahnutej úspešnosti v externom testovaní a školskej klasifikácie vo vzťahu ku žiakovi a škole bude predmetom ďalších analýz.

Súbory na stiahnutie
Anglický jazyk úroveň B1

Anglický jazyk úroveň B2

Španielsky jazyk úroveň B2

Francúzsky jazyk úroveň B1

Francúzsky jazyk úroveň B2

Matematika

Maďarský jazyk a literatúra

Nemecký jazyk úroveň B1

Nemecký jazyk úroveň B2

Ruský jazyk úroveň B1

Ruský jazyk úroveň B2

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Taliansky jazyk úroveň B1

Taliansky jazyk úroveň B2

Ukrajinský jazyk a literatúra